Persondatapolitik

Persondatapolitik
– om dine data efter GPDR-reglerne

Du og dine personlige oplysninger er i sikre hænder hos Liv & Lov.

Dine data er vigtige for, at vi kan give dig den rigtige ydelse og helt nødvendige for oprettelse af juridiske dokumenter. Men data er også vigtige for dig som klient. Derfor passer vi godt på dine data og tager beskyttelsen af de data, vi har om dig meget seriøst.

Liv & Lov’s persondatapolitik følger den til enhver tid gældende lovgivning, senest EU’s databeskyttelsesforordning. Forordningens betingelser og krav beskytter dine oplysningen bedre end den hidtidige lovgivning. Liv & Lov tilstræber til stadighed at sikre dig bedst muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Lotte Møhring-Andersen Wagner på lw@liv-lov.dk eller på telefon 51 23 27 28.

Sådan behandler Liv & Lov dine personoplysninger

 Liv & Lov persondatapolitik
Sidst opdateret den 15. december 2020

Liv & Lov tager som dataansvarlig (din) databeskyttelse alvorligt. Denne persondatapolitik er beregnet som en hjælp til at forstå hvilke informationer og data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi bruger dem til.

Denne persondatapolitik har til formål at sikre dig og dine personlige oplysninger bedst mulig. De opdateres ligeledes løbende for at overholde gældende love og regulativer for behandling af personoplysninger.

1 Den juridiske enhed, hvor vi indsamler, behandler og passer på dine data:

 Liv & Lov ApS
Hellerupvej 2a, 5 sal
2900 Hellerup

Vasevej 80
3460 Birkerød

Postadresse:
Tinghusevej 36
3230 Græsted

Cvr. 33034067

2 Dine rettigheder
Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi vi behandler dine personoplysninger. Disse rettigheder er beskrevet nedenfor.

2.1 Hvilke rettigheder har du?

Ret til indsigt
Du kan få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og hvilke formål vi behandler oplysningerne til.

Ret til berigtigelse
I tilfælde, hvor de oplysninger vi opbevarer og behandler om dig, ikke er korrekte eller er ufuldstændige, har du ret til at få dem berigtiget.

Ret til sletning
Du kan i de fleste tilfælde få slettet de oplysninger vi opbevarer og behandler om dig. Der er dog undtagelser, hvor vi er forpligtet eller berettiget ifølge lovgivning til at gemme oplysningerne. Hvis du anmoder om sletning, vil vi altid oplyse dig om grundlaget, hvis vi ikke kan slette dem.

Ret til indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod at vi behandler dine oplysninger og måden vi behandler dem på. Der er dog undtagelser, hvor vi er forpligtet ifølge lovgivning til at gemme oplysningerne eller skal benytte dem f.eks. i et dødsbo eller testamente.

Din ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden, såkaldt ”Ret til dataportabilitet”.
Du kan få de oplysninger vi behandler om dig overført til dig selv eller overflyttet til en anden udbyder. Der er dog undtagelser, hvor vi er forpligtet eller berettiget ifølge lovgivning til at gemme oplysningerne eller skal benytte dem f.eks. i et dødsbo eller testamente.

Ret til begrænsning
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling af de oplysninger vi opbevarer og behandler om dig. Der er dog undtagelser, hvor vi er forpligtet eller berettiget ifølge lovgivning til at gemme oplysningerne eller skal benytte dem f.eks. i et dødsbo eller testamente.

Ret til at tilbagetrække dit samtykke
Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.

Ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger
Læs mere om hvordan du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger i afsnittet nedenfor.

Ovenstående rettigheder kan dog være begrænset af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser herunder i dødsboer med flere arvinger, der går forud for ovenstående rettigheder.

2.2 Hvordan udøver du dine rettigheder
Du kan altid anmode om at udøve dine rettigheder i forhold til de oplysninger vi opbevarer og behandler om dig, ved at skrive til os på lw@liv-lov.dk eller ringe til os på 51 23 27 28 for at høre mere.

Du kan altid klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, se vejledning på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Du kan læse mere om persondataloven og persondataforordingen på www.datatilsynet.dk

3. Hvad er formålet med vores behandling af personoplysninger
Liv & Lov indsamler og behandler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der er nødvendige for den ydelse, som du eller andre køber hos Liv & Lov.

Det er den enkelte ydelse, der både afgør hvilke personoplysninger vi indsamler samt formålet med indsamlingen. Liv & Lovs formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Opfyldelse af din anmodning om en ydelse, f.eks. juridisk rådgivning i forbindelse med oprettelse af et testamente. Dette vil være den langt overvejende grund til indsamling af personoplysninger om dig.
 • Bobehandling af dit dødsbo eller et bo du er arving i.
 • Forbedring og udvikling af vores ydelser
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig, f.eks. indhentelse af et nyt telefonnummer
 • Administration af din relation til Liv & Lov
 • Opfyldelse af lovkrav

Listen er ikke udtømmende.

I de tilfælde hvor der er afgives samtykke, vil du I forbindelse med afgivelse af samtykke, vil du blive oplyst om de(t) specifikke formål for behandling af dine personoplysninger.

4 Hvor længe opbevarer Liv & Lov dine personoplysninger
Perioden vi gemmer dine personoplysninger, afhænger af hvilken type data, der er tale om, og hvad vores lovhjemmel er til at behandle de pågældende data.

Fælles for alle typer af data er, at dine data bliver slettet i det øjeblik, vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem.

 • Dødsboer. Alle originale fysiske data leveres tilbage til interessenten. Elektroniske data gemmes i 5 år efter boets afslutning.
 • Testamenter og alle data, f.eks. mails, udkast, notater m.m. gemmes til vi ikke længere finder det relevant, oftest til testator/testatorerne er afgået ved døden, og boet afsluttet.
 • Ægtepagter. Data opbevares i 5 år.
 • Køberrådgivning i ejendomshandler. Data opbevares i 5 år efter overtagelsesdagen.
 • Bodelingsoverenskomster v. Skilsmisser. Data opbevares i 5 år efter overtagelsesdagen.
 • Virksomhedsoverdragelse. Data opbevares i 5 år efter overtagelsesdagen.
 • Andre sager: data opbevares så længe det skønnes relevant.

5. Hvem deler Liv & Lov dine personoplysninger med
I nogle tilfælde deler Liv & Lov dine data med tredjepart. Dette sker dog aldrig uden, at Liv & Lov har kontrol over dine data, da en sådan databehandler alene kan tilgå og behandle dine data efter instruks fra Liv & Lov. Ofte modtager Liv&Lov dine data fra en tredjepart, eksempelvis fra De Danske Domstole. Der henvises til tredjepartsens, eksempelvis Domstolenes GPDR-regler.

Liv & Lov kan overdrage persondata til følgende kategorier af tredjeparter:

 • IT-system leverandører – når vi behandler dine data i et IT-system, er der reelt tale om en behandling af personoplysninger foretaget af tredjepart. Det skyldes at systemleverandøren har mulighed for at yde support på systemet, og dermed også tilgå data på vores opfordring.
 • Samarbejdspartnere, der bidrager til at levere din ydelser – f.eks. sekretærbistand og efterbehandling i ejendomshandler og dødsboer
 • Konsulenter – bank, revision og advokatbistand (f.eks. ved inkassosager)
 • Offentlige myndigheder – f.eks. Skifteretten og Tinglysningsretten
 • Driftsoperatører – f.eks. leverandør af IT-servere

Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige for at vores samarbejdspartnere kan levere deres tjenester. Vores samarbejdspartnere fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået aftaler med vores samarbejdspartnere, der sikrer, at samarbejdspartnernes niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Privatlivspolitik og i øvrigt gældende lovgivning.

6. Sikkerhed og intern deling af dine personoplysninger
Liv & Lov beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger om uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Der er fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tages løbende backup af opbevarede data.

Udover de interne systemer i Liv&Lov benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger m.v.

For at kunne yde det højeste niveau af service, deler vi udvalgte personoplysninger, blandt andet på din opfordring, med eksterne leverandører.

Lovgivning eller efter afgørelse fra offentlig myndighed kan i visse tilfælde bestemme videregivelse af personoplysninger.

Dine personoplysninger, slettes når lovgivning ikke længere kræver at oplysningerne gemmes eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Ændring af denne persondatapolitik
Øverst i denne datapolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Liv & Lov vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil dette fremgå ved en synlig meddelelse på www.liv-lov.dk.